Glavni meni

: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.

 

receptivni tur

 putgraf

VEST: Turistička agencija “Nacional” Valjevo je izdala PUTOGRAFIJU 1995-2015 gde su sva važna dešavanja i programi sabrani i zabeleženi za prvih 20 godina.
Vize - Holandija PDF Štampa El. pošta

Poštovani putnici,
Obaveštavamo Vas da su po odluci Saveta ministara Evropske unije, od 19.12.2009. godine, ukinute vize za ulazak građana Srbije u zemlje Evropske unije, ujključujući i Bugarsku, Rumuniju, Švajcarsku, Norvešku i Kipar.
Ova odluka se odnosi na građane koji imaju crvene tj. biometrijske pasoše.

Svi građani koji poseduju plave pasoše, moraće i dalje posedovati vizu za ulazak u zemlje Evropske unije.

Holandska Ambasada
Simina 29 Beograd
Tel: 011-2023-900


Putnici koji poseduju plave (stare pasoše)u obavezi su da LIČNO apliciraju za vizu

Podaci za izdavanje vize su informativnog karaktera i neophodno je da se stranke licno informisu u kozulatu zemlje u koju putuju

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE HOLANDSKE VIZE

 

-Vazeći potpisan pasoš izdat u Srbiji (važnost pasoša najmanje 3 meseca nakon isteka -putovanja), sa minimum jednom praznom stranicom u pasošu za vizu.
-Stari pasoš na uvid i fotokopija starog pasoša
-Fotokopije prethodnih šengen viza
-Dve fotografije formata kao za pasoš ( 3.5 x 4.5 cm ) na beloj pozadini
-Zdravstvena knjižica – overena, original na uvid i fotokopija
-Međunarodno zdravstveno osiguranje – moze se dobiti u agenciji
-Potvrda iz banke o kupovini strane valute neophodne za boravak van zemlje- 50 eur dnevno
-Hotelski VOUCHER i potvrdu rezervacije smeštaja i prevoza – obezbeđuje agencija po kompletno izvrsenoj uplati aranzmana
-fotokopija licne karte


ZAPOSLENA LICA
- Potvrda o stalnom radnom odnosu na memorandumu preduzeća iz koje se vidi od kada je lice zaposleno, na kom radnom mestu, sa naznačenim iznosom mesečnih primanja, sa čitko vidljivim imenom i prezimenom osobe koja je potpisuje i pečatom preduzeća. Ova potvrda mora imati datum i ne sme biti starija od mesec dana. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora /slobodnih dana, u periodu putovanja (potvrda o zaposlenju može uključiti i ovu informaciju
- Radna knjižica –fotokopija (sve ispisane stranice) overena pečatom firme zaposlenog. (vojne legitimacije za lica zaposlena u VJ)
- Izvodi iz banke za poslednja tri meseca sa tekuceg racuna
VLASNICI privatnih preduzeća
-Fotokopija rešenja registracije preduzeća
-Uverenje iz uprave javnih prihoda da je izmiren porez za prethodni period
-Izvodi iz banke za poslednja tri meseca
PENZIONERI
- Rešenja o penziji (fotokopija)
- Poslednji ček od penzije (original)
NEZAPOSLENI BRAČNI DRUG
- Fotokopija venčanog lista
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Izjava o izdrzavanju od strane supruznika overena u opstini
- Dokumentacija supruznika-kompletna,bez obzira da li putuju zajedno
OSTALI NEZAPOSLENI
- Potvrda zavoda za zapošljavanje
- Dokaz o načinu izdržavanja (npr. dokaz o vlasništvu pokretnosti i nepokretnosti na osnovu kojih se ostvaruje prihod-izdavanje stana...; stipendija..l.)
- Za izdržavane članove domaćinstva potvrda overena u opštini sa dva svedoka da su izdržavana lica i dokumentaciju od osobe koja ga izdržava (kao za studente i đake).
ZA MALOLETNE
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Dokumentacija jednog od roditelja
- Izjava roditelja o izdrzavanju,kao i da snose troskove putovanja
- Ako putuju bez roditelja potrebna je saglasnost pod punim imenom i prezimenom oba roditelja, sa naznačenim imenom i prezimenom osobe koja prati dete kao i njen potpis na saglasnosti, overena u opštini i prevedena kod sudskog tumača.
- Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja, overena u opštini i prevedena kod sudskog tumača,
sa naznačenim datumom početka i završetka putovanja. U oba slučaja kopija saglasnosti se dostavlja Ambasadi,
a original se predaje na granici
- Ukoliko su roditelji razvedeni, fotokopija nadležnog organa o rešenju starateljstva nad detetom
- Ukoliko je jedan od roditelja nepoznat ili ne prihvata dete, potvrda/rešenje od Socijalne ustanove da je roditelj nepoznat. Potvrda mora biti prevedena na engleski jezik.
- Ukoliko je preminuo jedan od roditelja, priložiti umrlicu preminulog roditelja
- Ukoliko jedan od roditelja ima važeću ŠENGEN vizu ili neki strani pasos, dostaviti fotokopiju vize, odnosno fotokopiju prve strane stranog pasoša
STUDENTI I UČENICI
- Potvrda o redovnom školovanju (ukoliko se putovanje realizuje mimo raspusta, dostaviti saglasnost škole o   odsustvu sa nastave,    
overena pecatom skole
- Fotokopija đačke knjižice/indexa
- Dokumentacija jednog od roditelja
- Izjava roditelja o izdrzavanju,kao i da snose troskove putovanja
- Izvod iz matične knjige rođenih


*NAPOMENA: SVA DOKUMENTA KOJA SU NA SRPSKOM JEZIKU (uverenja, rešenja, potvrde..) MORAJU BITI PREVEDENA NA ENGLESKI JEZIK.
SAGLASNOST KOJU RODITELJI OVERAVAJU U OPŠTINI MORA BITI PREVEDENA KOD SUDSKOG TUMAČA NA ENGLESKI JEZIK.
Dokumenta kao što su izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, moraju biti na LATINICI ili na međunarodnom jeziku u zavisnosti od Opštine (dokumenta na ćirilici se ne prihvataju).

Ambasada zadržava pravo traženja bilo kog dokumenta naknadno

 
Prijatelji

Yuta Garancija putovanja 2018 TRANSPARENT